www.eprace.edu.pl » malowanie-wspominanie-terapia » Bibliorgafia

Bibliorgafia

Adamski F. Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa 2000

Ambroziak W. Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim. Poznań 1997

Archer J. i Browne K. D. Concepts and approaches to the study of aggression.In

J Archer and K.D. Browne (Eds), Human

Bołdyriewa S. A. Risunki dietiej doszkolnogo wozrasta, bolnych szizofrenijej, Medicina. Moskwa 1974

Boutonier J. F. Dziecko, które rysuje. (w):Wojnar I. (red.) Wychowanie przez sztukę.

PZWS. Warszawa 1965

Brągiel J., Badora S. Forma pracy opiekuńczo – wychowawczej. Częstochowa 1997

Browne K. i Herbert M. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa 1999

Brucner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa

Burner J. Autobiografia. Alle ricerca della mente, Armando. Rzym 1983 r.

Chermet – Carroy S. Zrozum rysunki dziecka, czyli jak interpretować rysunki małych

dzieci. Łódź 2005

Czabański K. Rodzina specjalnej troski. KAW. Warszawa 1981

Demetrio Duccio Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. (wyd.)Impuls.

Kraków 2000

Demetrio Duccio Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych.

Kraków 1999

Dewney J. Jak myślimy. Warszawa 1957

Fleck – Bangert R. O czym mówią rysunki dzieci. (wyd.) Jedność, Kielce 2004

Gapik L. Rozwód i co dalej. Warszawa 1989

Gellesi R.I. i Cornell C.P. Intimate Violence in Families (2nd) Beverly Hills;

CA: Sage 1990

Gil D. Societal violence in families In J.M. Eekelaar and S.N. Katz (Eds) , Farnily

Violence. Toronto: Butterworths, s. 14-33

Grochocińska J. Psychospołecza sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych. Gdańsk 1992

Herzberger S.D. Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. PARPA. Warszawa 2002

Hornowski B. Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie

rysunku postaci ludzkiej. Wrocław – Warszawa 1970

Izdebska H. Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem. Wrocław –

Warszawa – Kraków 1967

Por. Izdebska H. Przyczyny konfliktów w rodzinie. Warszawa 1975

Jan Paweł II. List do rodzin. Częstochowa 2004

Jarosz M. Problemy dezorganizacji rodziny. Determinanty i skutki społeczne.

Warszawa 1979

Łobocki M. Metody badań pedagogicznych. PWN. Warszawa 1984

Nowak S. Metodologia badań socjologicznych. PWN. Warszawa 1979

Obuchowska J. Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych

u dzieci i młodzieży. Warszawa 1976

Okoń W. Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych w Polsce. „ Ruch

Pedagogiczny” 1962, nr 2

Olearczyk T.E. Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu

współczesnej rodziny. (wyd.) WAM. Kraków 2007

Pawłowska R., Jundził E. Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk 2000

Pilch T. Zasady badań pedagogicznych. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977

Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe.

(wyd.) ŻAK. Warszawa 2001

Pieter J. Zarys metodologii pracy magisterskiej. Warszawa 1975

Popek S. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. WSiP.

Warszawa 1985

Popek S. Psychologiczna analiza wychowawczych wartości procesu kreacji

plastycznej. „Plastyka w Szkole” 1975, nr 9

Rembowski J. Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa 1986

Skawińska M. Rodzina jako środowisko wychowawcze w nauczaniu społecznym

Kościoła katolickiego. System porządnych wartości, cz. I, „Wychowanie

na co dzień” 1999, nr 1 – 2

Skorny Z. Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Warszawa 1984

Suchodolski B. Problemy młodzieży we współczesnym świecie. „ Ruch Pedagogiczny”

1963, nr 1

Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970

Szuman S. Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej. Kiążnica „Atlas”.

Warszawa 1927

Por. Szuman S. O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1962

Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć. PWN. Warszawa 1975

Tyszka Z. Socjologia rodziny. Warszawa 1974

Wacznadze E.A. Risunki dietiej bolnych szizofrenijej i epilepsiej. „Mecnireba”.

Tbilis 1975

Weil S. Zakorzenienie. Warszawa 1961

Wojciechowska L. Oddziaływanie wychowawcze rozwiedzionych matek

a przystosowanie społeczne ich dzieci. (W:) Wołoszynowa L. (red.),

Materiały do nauczania psychologii. Warszawa 1984

Wołoszynowa L. (red.) Materiały do nauczania psychologii, S II, t. 11. Warszawa 1984

Zaborowski Z. Wstęp do metodologii badań pedagogicznych. Wrocław, Warszawa,

Kraków, Gdańsk 1973

Zaczyński W. Praca badawcza nauczyciela. WSiP. Warszawa 1968

Ziemska M. Rodzina a osobowość. Warszawa 1974

Ziemska M. (red.) Rodzina i dziecko. Warszawa 1986


129

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.