www.eprace.edu.pl » malowanie-wspominanie-terapia » Metodologia badań własnych » Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych

Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych

Pedagogika jak każda dyscyplina naukowa winna być uprawiana zgodnie z zaleceniami i dyrektywami metodologicznymi. Istnieją więc gotowe sposoby poruszania się na gruncie badawczym. Nazwano je metodologią od greckiego słowa „methodos” czyli umiejętność działania, która stanowi system założeń i sposobów uprawiania działalności i badań naukowych. Zajmuje się ona sposobami uzasadniania twierdzeń, zagadnieniami praw naukowych, pojęć, hipotez, budową teorii, modeli.127 Jest to droga, którą podróżuje badacz posługując się pewnymi metodami i technikami. Podwaliny do metodologii badań pedagogicznych stworzyli na przełomie XIX / XX wieku: Aleksander Świętochowski, Jan Władysław Dawid i Stanisław Karpowicz.

Kolejny badacz, taki jak W. Okoń dokonał podziału badań na etapy:

1- gromadzenie materiału faktograficznego,

2- analiza i synteza danych,

3- sprawdzanie poprawności twierdzeń (wniosków) wyprowadzonych z badań.128

W swojej książce „Jak myślimy” J. Devey stwierdza, że etapy badań niemal odwzorowują akt myślenia, który obejmuje następujące etapy:

1 odczucie trudności,

2 odkrycie i określenie odczuwanych trudności,

3 nasuwanie się hipotetycznych rozwiązań,

4 wnioski z hipotez oraz

5 eksperymenty i obserwacje mające na celu przyjęcie lub odrzucenie hipotez.129

Tadeusz Pilch to kolejny badacz, który podjął się podziału badań na fazy

i wyróżnił: fazę koncepcji oraz fazę badań.

Pierwsza polega na :

Słusznie można zauważyć, że podawane w literaturze przedmiotu etapy badań naukowych są często zbyt rozdrobnione. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie etapy muszą koniecznie występować w każdym badaniu. Mieczysław Łobocki proponuje ogólny podział badań:

Podziały zaproponowane przez M. Łobockiego a także T. Pilcha najbardziej mi odpowiadają, dlatego w dalszej części pracy zajmę się opisaniem fazy koncepcji, zaczynając od opisania sytuacji problemowej, od której zaczęła się moja praca

i badania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.