www.eprace.edu.pl » malowanie-wspominanie-terapia » Metodologia badań własnych » Organizacja badań własnych

Organizacja badań własnych

Celem moich badań była analiza cyklicznie rysowanych wspomnień w formie pamiętnika oraz jego terapeutyczny wpływ na autorkę – dziewczynę z rodziny dysfunkcyjnej.

Podmiotem badań była Monika, uczennica II klasy gimnazjum.

W uwzględnieniu praktyki, zaobserwowanej przez mnie w badanej uczennicy, która często (codziennie) rysowała i opowiadała mi o sobie, badania rozpoczęłam od próby zapewnienia kontynuacji tych działań. W tym celu sporządziłam „umowę” w dniu 1 maja 2008 r. z badaną, w której wyraziła zgodę i zadeklarowała wykonanie około 15 prac plastycznych o tematyce „Pamiętnik – wydarzenia i wspomnienia z przeszłości”. Otrzymałam też pisemną zgodę ojca, jedynego prawnego opiekuna Moniki na prowadzenie badań nad twórczością córki. Prace miały powstawać do września 2008 r, jednak czas ich tworzenia wydłużył się do miesiąca listopada 2008 r. Monika chętnie wykonywała rysunki oraz spotykała się ze mną w celu ich analizy.

Omówienia prac dokonywałam systematycznie 1 - 2 razy w miesiącu. Podczas ich opisu Monika zaczęła „otwierać się” i opowiadać o przeszłości. Sprowokowana została do tego również dzięki zastosowaniu w metodzie wywiadu autobiograficzno

– narracyjnego. Pytania podczas wywiadu stawiane były na podstawie treści prac plastycznych. W trakcie każdej rozmowy przeprowadzałam też obserwację badanej, tworząc później na jej podstawie mapę kontekstową.

Pod koniec fazy zbierania materiału badawczego dysponowałam dziesięcioma pewnego rodzaju „pakietami”. W skład każdego z nich wchodziła praca plastyczna, zapis wywiadu oraz mapa kontekstowa rozmowy, jako zapis obserwacji.

W czasie ostatnich spotkań, poświęconych analizowaniu pamiętnika, przeprowadziłam z Moniką kilka gier autobiograficznych na podstawie wspomnianej wcześniej książki Duccio Demetrio. Uzyskany w ten sposób materiał badawczy (zapisy wypowiedzi) poddałam klasycznej metodzie analizy dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Moniki przeanalizowałam również udostępniony mi dokument szkolny, pod kątem sytuacji rodzinnej, opiekuńczo – wychowawczej, psychologicznej

i materialnej badanej dziewczyny. (załącznik nr 11)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.